Az alábbi szerződést írja alá minden hallgatónk, természetesen a saját tanfolyamának paramétereit behelyettesítve. Azért tesszük közzé, hogy legyen ideje tanulmányozni.

Felnőttképzési szerződés

MINTA!

Személyes adatok…

…..a továbbiakban, mint Képzésben résztvevő együttesen, mint Szerződő felek között alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1.   A képzési program megnevezése:

Angol nyelv köznapi és munkahelyi nyelvhasználat

TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001

1 / 51.1.   A képzési program HIR azonosítója: K0024-P0003

1.2.   A képzési program akkreditációs lajstromszáma: PL-7292

1.3.   A képzési program besorolása: Nyelvi

1.4.   Nyelv megadása (nyelvi képzés esetén): angol

2.   A képzés megnevezése:

Angol nyelv – köznapi és munkahelyi nyelvhasználat (kezdőtől KER A1-minimum szintig)

2.1.   A képzés HIR azonosítója: K0024-P0003/106

2.2.   A képzés moduljainak megnevezése: KER A1 modul

3.   A képzés formája:

csoportos

4.   A képzés célja:

Angol nyelvi felkészítés KER A1 (minimum) szintű nyelvismeret megszerzéséig. Ezen a szinten a nyelvhasználó követni tudja a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésre, és megért egyszerű útbaigazításokat.

Szóbeli tevékenység során létrehoz egyszerű mondatokat, leírást tud adni saját magáról, foglalkozásáról, lakhelyéről, fel tud tenni és meg tud válaszolni egyszerű kérdéseket.

Olvasással, illetve újraolvasással megért rövid, egyszerű szavakkal leírt szövegeket, követni tud egyszerű útbaigazításokat.

Megért egyszerű információs anyagokat, különösen ha ezekhez kép is van. Írásbeli tevékenysége során meg tud írni egyszerű mondatokat magáról és másokról, továbbá tud személyes adatokat kérni vagy megadni.

5.   Megszerezhető kompetenciák, ismeretek:

KER A1 szintű zárómodul kimeneti követelmény szintjén: KER A1 szintű hallott szövegértési, beszéd-, olvasási, írás- és közvetési készségek általános nyelvi, illetve szaknyelvi kontextusban.

6.   A képzés óraszáma: 80

Ebből elmélet: 80 gyakorlat: 0

A megengedett hiányzás mértéke: 16 (óra vagy az összóraszám %-a).

Ebből elmélet: 16 gyakorlat: 0

Amennyiben a Képzésben résztvevő hiányzása a fenti mértéket meghaladja, akkor a Képző a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és a képzésről Tanúsítvány nem kerül kiállításra. Ezzel kapcsolatosan nincs helye fellebbezésnek, egyéb jogorvoslatnak, és a Képző kizárja az esetleges károk megtérítését a Képzésben résztvevő számára.

A megengedett hiányzás mértékének túllépése miatti szerződésfelmondás esetén a képzésben résztvevő köteles a képzési díj időarányos részét a képzőnek megtéríteni (maximum 1000,-Ft/óra).

7.   A képzés időtartama:

2013.01.14. – 2013.02.08.

8.   Az elméleti képzés helyszínének megnevezése és pontos címe:

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 104. (Csevegő Nyelvstúdió)

ütemezése: heti 5X4 tanóra (1 tanóra 45 perc); minden nap 8.00 és 11.15 között

9.   A gyakorlati képzés helyszínének megnevezése és pontos címe:

ütemezése:

10.   A Képzésben résztvevő képzés során nyújtott teljesítményének ellenőrzési és értékelési módja:

Modulközi számonkérések és a képzés végén történő írásbeli és szóbeli feladatmegoldások az adott képzési szinten.

11.   A vizsgára történő bocsátás feltételei, a vizsga szervezésének módja, formája:

Legalább 80%-os tanfolyami részvétel jelenléti ív szerint. Képzés végén történő írásbeli és/vagy szóbeli házi záróvizsga az utolsó képzési napon.

A javasolt vizsgaszervező megnevezése (nyelvi képzés esetén):

Dover Nyelvi Centrum

12.   A képzési díj meghatározása

A projekt keretében megvalósuló képzések díjába beleértendő az akkreditált képzési program részét képező vizsga – az esetleges pótvizsga – és a tananyag díja is.

12.1.   A Képzésben résztvevő az előzetes tudásszint-felmérés szolgáltatást:

igénybe vette / nem vette igénybe.

A Képzésben résztvevő előzetesen megszerzett tudása alapján felmentést kap: – – modulból, – óráról

12.2.   A teljes képzési díj: 1000 Ft/óra, összesen: 80000 Ft

A Képzésben résztvevő részére megállapított képzési díj (a felmentések figyelembe vételével): 80000 Ft, azaz nyolcvanezer forint.

13.   A képzési díj befizetésének módja, ütemezése:

13.1.   A képzési díjból a képzésben részt vevőt terhelő önrész 1600 Ft, befizetéséről szóló eredeti bizonylatot a Képzésben résztvevő a Képzőnek bemutatta.

13.2.   A képzési díjból fennmaradó 78400 Ft, azaz hetvennyolcezer-négyszáz forint összeg az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás terhére kerül megfizetésre.

14.   A Képzésben résztvevő vállalja, hogy:

• a képzésben az 5-8. pontban meghatározottak szerint részt vesz,

• a Képző biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásait betartja,

• megjelenését minden képzési órán a jelenléti ív aláírásával dokumentálja,

a képzés során nyújtott teljesítményének képzési programban meghatározottak szerinti ellenőrzésén, mérésén részt vesz (írásbeli, szóbeli és más formában előírt beszámolók teljesítése),

• nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. (A Képzésben résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.)

• a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve tudomásszerzéstől számított 3 napon belül a Képzőnek írásban bejelenti.

15.   A Képző vállalja, hogy

jelen felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően szervezi meg és bonyolítja le a képzést. A Képző csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.

• gondoskodik a képzés rendjének betartásáról,  a támogatott képzés teljes időtartama alatt a FAT által kiállított, érvényes intézmény- és programakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik,

• a hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 12/B §-nak megfelelő adatokat szolgáltatja.

• a képzés eredményes befejezését követően tanúsítványt állít ki, melyet 8 napon belül átad/eljuttat a képzést elvégző részére.

16.   A Képzésben résztvevő szerződésszegésének következménye(i):

A Képző jogosult a Képzésben résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben magatartása a képzést, a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót súlyosan, illetve rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

Amennyiben a képzésben résztvevő:

• kizárásra kerül, vagy  a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, akkor köteles a képzési díj időarányos részét a Képzőnek megtéríteni (maximum 1000,- Ft/óra).

17.   A Képző szerződésszegésének következménye(i):

Amennyiben a képzés a Képzőnek felróható ok miatt meghiúsul, akkor köteles a résztvevő által befizetett önrészt visszafizetni, továbbá az ebből adódó, Képzésben résztvevőt ért kárt megtéríteni.

A Képző köteles tájékoztatást adni a Képzésben résztvevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről.

A Képző szerződésszegésével kapcsolatban az Fktv-ben, valamint a Ptk.-ban rögzítettek az irányadók.

18.    A Képző a nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása, vagy képzési tevékenységének folytatásától való eltiltása esetén, a

Képzésben résztvevőt ért kárt – maximum a képzési díj erejéig – köteles megtéríteni.

19.   Ezen szerződést a Képző és a Képzésben résztvevő csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatja, illetve mondhatja fel.

Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat írásbeli figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezheti.

20.   A Képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Képző az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek az Irányító Hatósághoz, a program monitoringozásában részvevő, valamint jogszabály, illetve a támogatási szerződés szerinti külső ellenőrzési szervek részére átadhatja.

A Képzésben résztvevő a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Képző a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutó személyes adatait az Fktv. 28. §-ának és Mellékletének megfelelően kezelje.

A Képzésben résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Képző által kezelt adatok statisztikai célra, illetve a Képzőnek és a Támogatónak az Fktv.-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.

21.   A Képzésben résztvevő hozzájárul, hogy

a Képző – a képzés megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképeket készítsen. A Képzésben résztvevő az elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.

22.   A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Képzőnél, a Képző nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

A Képző kiköti, a Képzésen résztvevő elfogadja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, az Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés TÁMOP terhére finanszírozott projekttel kapcsolatos, így a Felek alávetik magukat az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék, illetve bármely vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott szerv ellenőrzésének is.

23.   Képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a Tanúsítványt – a tanúsítvány kiadása feltételeinek teljesítését követően –

személyesen vagy postai úton kapja meg. Utóbbi esetben a tértivevény aláírásával a Tanúsítvány átvétele is megtörténik. A postai

kézbesítés szabályaira felek kikötik a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 89.§ (3)-(10) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazását.

24.   Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba, határozott időre szól, és a Tanúsítvány résztvevő által történő kézhezvételével veszti hatályát.

25.   Felek  jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezését elsősorban békés úton rendezik, ha ez nem vezet eredményre, akkor fordulnak más hatósághoz, illetve Bírósághoz, Törvényszékhez. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.


Ügyfélszolgálat: 0620/3648-763 Ha foglalt, visszahívjuk

Naptár
2024. február
h K s c p s v
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Rosszul működik az okos telefonja, vagy tabletje? Itt a megoldás:
TELEFON SZERVÍZ
20/9222-907 

Archívum